Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadania pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza z dn. 26 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadania z zakresu wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości.

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest wyłonienie instytucji, która świadczyłaby nieodpłatne i szeroko dostępne poradnictwo obywatelskie dla osób fizycznych, będących ofiarami dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych, a także prowadziłaby nieodpłatną działalność edukacyjną, polegającą na przekazywaniu wiedzy o sposobach i standardach udzielania pomocy obywatelskiej, a także na rzecz wzmacniania świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych.

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 60.000 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 września do 31 grudnia 2008 r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  3. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  4.  posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w § 2-5.

§ 7
Informacja o zrealizowanych w latach 2006 i 2007 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2006 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań w zakresie poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych, będących ofiarami dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych, a także na działalność edukacyjną na rzecz wzmacniania świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych kwotę 60 000,00 PLN, a w roku 2007 kwotę 59 975,00 PLN.


§ 8
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, pod numerami telefonów (22) 60 115 38, (22) 60 141 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: Edyta.Tuta@mswia.gov.pl, Jacek.Skawinski@mswia.gov.pl.
 2. Oferty należy składać w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

§ 9
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 26.06.2008
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry