Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży" rozstrzygnięty!

W dniu 6 maja 2008 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży ".


Do otwartego konkursu ofert zgłoszonych zostało 191 projektów.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrały cztery następujące projekty:

  1. Młodzieżowy system wsparcia rówieśniczego - Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR) projekt Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Warszawie, przyznana dotacja w wysokości 45.730 zł. (oferta otrzymała 72,857 pkt na 100 możliwych),
  2. Dzieci ulicy mówią nie projekt Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Św. Dominika, przyznana dotacja w wysokości 10.300 zł. (oferta otrzymała 64,57 pkt na 100 możliwych),
  3. Nie jestem sam projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach, przyznana datacja w wysokości 10.230 zł. (oferta otrzymała 63,42 pkt na 100 możliwych),
  4. Uwierzyć w siebie projekt Fundacji Dom Nadziei, przyznana dotacja w wysokości 32.230 zł. (oferta otrzymała 61,57 pkt na 100 możliwych).
Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wyniosła 98.490 zł.

Projekt Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Warszawie pn. "Młodzieżowy system wsparcia rówieśniczego - Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)" zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników oraz stworzenie systemu wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia pomiędzy nauczycielami i uczniami. W złożonej ofercie PTZN skupia się na profilaktyce uzależnień oraz rozwijaniu wolontariatu młodzieżowego i szkoleniach liderów młodzieżowych.

Projekt Caritas Archidiecezji Katowickiej pn. "Dzieci ulicy mówią nie" zakłada wykreowanie wśród młodzieży postawy sprzeciwu wobec przemocy, alkoholizmu, narkomanii, nabycie przez uczestników projektu umiejętności promowania wśród rówieśników postaw abstynenckich, włączanie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w działania rozwiązujące ich problemy, organizowanie i propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, pozyskiwanie i szkolenie pedagogów ulicznych oraz wolontariuszy biorących udział w programie.

Projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Gorlicach pn. "Nie jestem sam" zakłada przygotowanie sztuki teatralnej o tematyce profilaktycznej. Sztuka zostanie przygotowana przez dzieci i młodzież objętą działaniami TPD od samego początku tj. od ułożenia scenariusza, dobrania podkładu muzycznego i przygotowania dekoracji. Po przygotowaniu sztuki będzie ona wystawiana w Gorlicach, Bobowej, Nowym Sączu i Krakowie, a każdy występ ma być poprzedzany pogadankami i w razie konieczności także indywidualnymi spotkaniami z psychologiem.

Projekt Fundacji Dom Nadziei pn. "Uwierzyć w siebie" ma na celu przeciwdziałanie społecznej marginalizacji młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, wpieranie rodzin oraz organizowanie i propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie pikniku trzeźwościowego dla mieszkańców Bytomia, treningów Capoeiry oraz zajęć z tańca ulicznego.

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele: Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komendy Głównej Policji.

Metryczka

Data publikacji 13.05.2008
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Przemyski
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry