Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży.

Zadanie dotyczy:

 • prowadzenia akcji i kampanii promujących właściwe postawy zgodne z prawem i normami społecznymi,
 • realizacji przedsięwzięć służących do stworzenia w środowisku młodzieżowym skutecznych mechanizmów obrony i sprzeciwu wobec takich negatywnych zjawisk jak przemoc, alkoholizm, narkomania,
 • włączania dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w działania mające na celu rozwiązywanie ich problemów (np. pomoc dzieciom, które pozostały bez opieki na skutek wyjazdu rodziców za granicę w celach zarobkowych – problem Eurosieroctwa),
 • rozwijania wolontariatu młodzieżowego oraz prowadzenia szkoleń liderów młodzieżowych, którzy będą działać na rzecz swojego środowiska lokalnego,
 • organizowania i propagowania atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie kierowanie tego rodzaju oferty do dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
 • kreowania właściwych postaw uczestnika imprez masowych (m.in. budowanie przyjaznego podejścia do innych niż własny klubów sportowych, propagowanie właściwego modelu kibica - przeciwwagi dla chuligana),
 • wzmacnianie i kształtowania wśród młodych ludzi tolerancji etnicznej i religijnej.

Zadanie to obejmuje działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, zmniejszania skali negatywnych zachowań. Realizacja zadania powinna przyczyniać się do zacieśniania współpracy różnych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz wypracowania skutecznych mechanizmów służących ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadanie przewiduje kwotę w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Możliwe jest przyznanie kilku dotacji, w ramach tej kwoty, dla organizacji realizujących ww. zadanie.

Uprawnione podmioty
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin i warunki realizacji zadania
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 13 marca 2008 roku na adres: Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa,
z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży”.

Kryteria oceny zgłoszonych ofert
Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zdania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • innowacyjność i atrakcyjność projektu,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
  Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 13, poz. 45 z późn. zm.).
 

Metryczka

Data publikacji 13.02.2008
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry