Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi ogłoszonego na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) do Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upływał dn. 30 grudnia 2007 roku, wpłynął jeden wniosek, który obejmował ofertę kompleksowej realizacji zadania tj. we wskazanych trzech częściach.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Grzegorz Schetyna zlecił realizację zadania w 2008 roku Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Metryczka

Data publikacji 10.01.2008
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry