Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenia zadania publicznego nr1/2007 pn. „przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie” rozstrzygnięty!

W dniu 6 czerwca 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego nr 1 pn: „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie”

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt „Moje prawa –moją szansą!” przedstawiony przez Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich. Wysokość przyznanej dotacji to 40 000 zł.

Projekt realizacji zadania pn. „„Moje prawa - moją szansą!” przewiduje organizację zarówno warsztatów dla kobiet wiejskich, jak i dla grup zawodowych w zakresie poradnictwa prawnego, a także informacji na temat przeciwdziałania przemocy domowej.

Projekt opiera się na analizie potrzeb lokalnych społeczności, ma charakter kompleksowy. Adresatami są kobiety wiejskie (ok. 120 kobiet), a także przedstawiciele grup zawodowych zajmujących się problemem przemocy (ok. 100 osób).

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Departamentu ds. Kobiet, Rodzinyi Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i Departamentu Budżetu MSWiA.

W otwartym konkursie ofert na zadanie nr 1/2007 nadesłano w sumie 15 projektów.

W ocenie wszystkich członków komisji konkursowej najlepszą ofertą realizacji zadania publicznego nr 1/2007 był projekt Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich NASZA Szansa pn. „Moje prawa – moja szansą!” (oferta otrzymała 64,69 pkt na 100 możliwych).

Poniżej klasyfikacja wszystkich projektów nadesłanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2007:

Nazwa podmiotu wnioskującego

Kwota wnioskowanej dotacji Ministra SWiA

Liczba otrzymanych punktów (na możliwych 100 pkt.)

Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA (Lesko)

40 000

64,69

Stowarzyszenie OPTA (Warszawa)

36 580

63,70

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym (Warszawa)

40 000

60,83

Caritas Diecezji Kieleckiej (Kielce)

14 500

53,66

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa)

10 000

48,99

Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne” In. Jolanty Fadeckiej (Rawa Mazowiecka)

11 000

48,52

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ (Radom)

40 000

47,07

Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA (Warszawa)

38 900

46,22

Fundacja MEDERI (Warszawa)

9045

42,78

Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych dom modlitwy AGAPE (Borowy Młyn)

28 590

41,21

Stow. Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (Szczecin)

40 000

41,02

Ruch Samopomocy Kobiet (Warszawa)

12 000

39,78

Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Dom Matki i Dziecka (Przemyśl)

17 000

35,71

Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio (Poznań)

5352

32,82

STOWARZYSZENIE FILOS im. Joanny Frochlich (Żyrardów)

31 400

0 pkt.
projekt został odrzucony z powodu niespełnienia wymogów formalnych bez dalszej oceny merytorycznej

Metryczka

Data publikacji 12.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Żurek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry