Wyniki ogłoszonych otwartych konkursów - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte konkursy ofert

Wyniki ogłoszonych otwartych konkursów

W wyniku ogłoszonych w dniu 6 kwietnia 2006 r. — na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) — otwartych konkursów ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił:

 1. Białoruskiemu Zrzeszeniu Studentów realizację w 2006 r. zadania pn. Festiwal muzyki rockowej mniejszości białoruskiej,
   
 2. Centralnej Radzie Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów realizację w 2006 r. zadania pn. Wydawanie czasopisma dla mniejszości romskiej,
   
 3. Stowarzyszeniu Romów w Krakowie realizację w 2006 r. zadania pn. Zorganizowanie w Krakowie festiwalu dzieci i młodzieży romskich (soliści oraz zespoły) uzdolnionych artystycznie,
   
 4. Związkowi Młodzieży Białoruskiej realizację w 2006 r. zadania pn. Festiwal poezji śpiewanej i piosenki autorskiej mniejszości białoruskiej,
   
 5. Związkowi Młodzieży Białoruskiej realizację w 2006 r. zadania pn. Zorganizowanie w Białymstoku koncertu młodzieżowych zespołów muzycznych mniejszości białoruskiej,
   
 6. Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich realizację w 2006 r. zadania pn. Ochrona spuścizny Ormian polskich.
W wyniku ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2006 r.– na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił Stowarzyszeniu Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizację w 2006 r. zadania z zakresu realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. Konkurs stypendialny dla uczniów romskich uzdolnionych artystycznie.
 
 
W wyniku ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2006 r.- na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił następującym podmiotom: Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Bezrobotnych, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prima oraz Ośrodkowi Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego realizację w 2006 r. zadania z zakresu wspierania mniejszości narodowych i etnicznych pn. (rodzaj zadania) Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości.

Metryczka

Data publikacji 06.04.2006
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry