Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.
 
§ 1
Cel zadań
 
Celem zadań jest realizacja działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej poprzez:
1.     działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości białoruskiej oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości białoruskiej;
2.     wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w języku białoruskim lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
3.     wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszość białoruską;
4.     ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości białoruskiej;
5.     działalność świetlicową;
6.     prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości białoruskiej;
7.     edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
8.     propagowanie wiedzy o mniejszości białoruskiej.
 
§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania
 
Podstawą prawną realizacji zadań jest art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta
 
Oferent powinien przedstawić:
1)    dane realizatora zadania,
2)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
3)    termin i miejsce realizacji zadania,
4)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5)    informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
6)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
7)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty
 
1)    Na realizację powyższych zadań Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 438 000 PLN.
2)    Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od 10.09.2006 r. do
31.12.2006 r.
 
§ 5
Wymagania formalne
 
1.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
2.     Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1)    jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury,
2)    jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
3)    dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4)    posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania lub zadań,
5)    jest wiarygodny pod względem finansowym,
6)    przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 
3.     Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej   realizacji danego zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.
 
 
§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą  wyboru oferty jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w § 2-5.
 
 
§ 7
Warunek przekazania dotacji
 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207).
 
§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2005 i 2006 zadaniach publicznych tego samego rodzaju
 
W roku 2005 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało organizacjom pozarządowym w formie dotacji kwotę 1 221 800 PLN na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej. W roku 2006 r. MSWiA przeznaczyło na realizację podobnych zadań kwotę 1 087.852 PLN.
 
§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert
 
 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 119 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl
2. Oferty należy składać w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 
§ 10
Dodatkowe informacje
W przypadku gdy wnioskodawca chce aplikować o więcej niż jedno zadanie, każdy ze zgłoszonych projektów należy przedstawić na odrębnym formularzuoferty zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
§ 11
Zastrzeżenie
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 19.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry