Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania pn. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadania publicznego z zakresu działalności mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. FESTIWAL KULTURY MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ.
 
§ 1
Cel zadania
 
Celem zadania jest zorganizowanie jednodniowego festiwalu prezentującego dorobek kulturalny i artystyczny mniejszości niemieckiej w Polsce w formie koncertu oraz wystaw towarzyszących. Podstawą realizacji zadania jest udział w festiwalu grup kulturalnych mniejszości niemieckiej w Polsce wykonujących utwory w języku niemieckim. Dopuszczalny jest udział wykonawców z Niemiec. Ponadto, do sprawnej realizacji zadania niezbędne jest zaangażowanie specjalistów w zakresie realizacji dźwięku, oświetlenia, zabezpieczenia obiektu, a także do realizacji części działań kulturalnych.
 
§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania
 
Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta
 
Oferent powinien przedstawić:
1)    dane realizatora zadania,
2)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
3)    termin i miejsce realizacji zadania,
4)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5)    informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
6)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych     na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
7)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty
 
1)    Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 13 500 PLN.
2)    Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 8 września 2006 r. do 30 września 2006 r.
 
 
 
§ 5
Wymagania formalne
 
1.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.   w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy   o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2.     Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1)    jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury,
2)    jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
3)    dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4)    posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
5)    jest wiarygodny pod względem finansowym,
6)    przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
3.     Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.
 
§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w § 1-5.
 
§ 7
Warunek przekazania dotacji
 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy według wzoru określonego w RozporządzeniuMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2005 i 2006 zadaniach publicznych tego samego rodzaju
 
W roku 2005 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało organizacjom pozarządowym w formie dotacji kwotę 703 000 PLN na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej. W roku 2006 r. MSWiA planuje na realizację podobnych zadań kwotę 1 006 949 PLN.
 
 
§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert
 
1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 119 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl
2. Oferty należy składać w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 
§ 10
Zastrzeżenie
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2006
Data modyfikacji 10.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry