Aktywa do sprzedaży

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji

Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych, sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych  -  zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Recepcja - wejście od ul. Wójtowskiej),w godzinach 7.00-15.00, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 14-06-2017r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych oraz sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych wycofanych z eksploatacji, nie otwierać przed dniem 14-06-2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • Anna Kalinowska, tel. (22) 235-25-57, 602-577-735, A.Kalinowska@pwpw.pl – sprawy organizacyjne.
  • Krzysztof Wioncek, tel. (22) 235-24-86, 609-375-057, k.wioncek@pwpw.pl – sprawy organizacyjne oraz techniczne (maszyny i urządzenia).
  • Marek Kozłowski, tel. (22) 235 28 80, 501 310 973, marek.kozlowski@pwpw.pl – jachty.

Link do strony PWPW S.A.:

https://www.pwpw.pl/Przetargi/sprzedaz-srodkow-trwalych.html

Metryczka

Data publikacji 26.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry