Informacja z kontroli problemowych przeprowadzonych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku i Starostwie Powiatowym w Tczewie

Warszawa, dnia 9 lipca 2004
 
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DEPARTAMENT KONTROLI
 
B-M-094-698/04
 
ZATWIERDZAM
 
 
INFORMACJAz kontroli problemowych przeprowadzonych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku i Starostwie Powiatowym w Tczewie.
Na podstawie „Planu kontroli Departamentu Kontroli MSWiA na 2004 r." oraz „Programu kontroli",przeprowadzono kontrole problemowe w dniach: od 10.05. do 21.05. w   Wydziale Zarządzania Kryzysowego DUW i Wydziale Spraw Obywatelskich i   Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku, a od 31.05. do 09.06.2004 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego PUW i Wydziale Strategii, Promocji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie, nt. „Przygotowanie organów władzy publicznej do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu:
Celem kontrolibyło ustalenie stanu przygotowania zespołów reagowania kryzysowego do organizowania działań w zakresie zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych i przeciwdziałania terroryzmowi.
W wyniku czynności kontrolnych, polegających na analizie udostępnionych dokumentów i zebraniu materiałów dowodowych, a także po przeprowadzeniu inspekcji w ww. urzędach - zespół kontrolny ustalił:
 
1.             W zakresie uregulowań wewnętrznych, na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, dotyczących zapobiegania katastrofom naturalnym, awariom technicznym oraz przeciwdziałania terroryzmowi.
W związku z ustawą z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm.), w latach 2002­2004 ustanowiono następujące przepisy prawa miejscowego:

1.1.       W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (DUW) we Wrocławiu:
1.1.1. zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego:
-            Nr 31 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (WZRK) przy Wojewodzie Dolnośląskim,
-            Nr 64 z dnia 02.04.2003 r. w sprawie zmiany powyższego zarządzenia Nr 31,
-            Nr 87 z dnia 16.05.2003 r. w sprawie powołania i organizacji (nowego) WZRK.
-            Zarządzeniem tym uchylono poprzednie zarządzenie Nr 31 i 64,
-            Nr 7 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87 (skorygowania struktury i składu WZRK),
-            Nr 25 z dnia 13.02.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87 (ze względu na inną specyfikę i charakter zadań, realizowanych przez grupę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego ww. Zespołu);
1.1.2. programy i porozumienia:
-            z komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, Polskim Związkiem Krótkofalowców, Regionalną Rozgłośnią „Radio Wrocław S.A.", Polskim Czerwonym Krzyżem, Urzędem Ochrony Środowiska Brandenburgii oraz opracowano wspólnie z Wojskowym Sztabem Wojskowym we Wrocławiu plan użycia jednostek wojskowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze województwa,
-            projekt „Porozumienia między Wojewodą Dolnośląskim i Komendantem Głównym PSP - z jednej strony a Hetmanami Urzędów Krajskich Korpusu Pożarniczo­Ratowniczego Republiki Czeskiej - z drugiej strony, o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof". Projekt ten w dniu 21.04.2004 r. przesłano do Komendanta Głównego PSP,
-            „Porozumienie o powołaniu Forum Bezpieczeństwa dla Obszaru Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa ",podpisane w dniu 10.12.2003 r. przez stronę: niemiecką, czeską i polską, którą reprezentowali przedstawiciele wojewódzkich służb zespolonych PSP i Policji,
-            w stadium konsultacji i wewnętrznych uzgodnień, na szczeblu wojewódzkim, znajduje się „Program poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze Dolnego Śląska".
1.2.       W Starostwie Powiatowym w Kłodzku:
1.2.1. zarządzenia Starosty Kłodzkiego:
-            Nr 73/2003 z dnia 01.10.2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
-            Nr 89/2003 z dnia 03.12.2003 r. zmieniające ww. zarządzenie.
1.3.       W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (PUW) w Gdańsku:
1.3.1. zarządzenia Wojewody Pomorskiego:
-            Nr 146/02 z dnia 26.09.2002 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami wysoko zakaźnymi (w tym bioterroryzmem),
-            Nr 61/03 z dnia 16.05.2003 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego Województwa Pomorskiego wraz z załączonym Regulaminem Działania tego Zespołu;
 

1.3.2. wytyczne Wojewody Pomorskiego:
-            z dnia 17.12.2002 r. w sprawie zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w powiatach i miastach na prawach powiatów na 2003 r. Załącznikami do tych wytycznych były m.in. „Plany przeprowadzania wojewódzkich treningów systemu wykrywania i alarmowania (SWiA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2003 r. ", a także plany narad i szkoleń,
-            z dnia 08.01.2004 r. w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań ochrony ludności (obrony cywilnej) w województwie pomorskim w 2004 r. wraz z podobnymi załącznikami do tych wytycznych;
1.3.3. porozumienia i ustalenia:
-            pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, podpisane w dniu 12.06.2003 r.,
-            z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Morskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Urzędami Morskimi w Gdyni i Słupsku,
-            z Dyrektorem Urzędu Kryminalnego Landu Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Sopocie i sprawie przygotowania międzynarodowej konferencji - „Rozmowy Gdańskie 2004 ". Tegoroczna, piąta z kolei konferencja prowadzona była w dniach 12-15.05.2004 r. nt.: „Nowe granice - nowe wyzwania",
-            z właściwymi kierownikami jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
1.3.4. ponadto, z inicjatywy Wojewody Pomorskiego opracowano i wdrożono na szczeblu wojewódzkim we wszystkich służbach i inspekcjach – „Katalog zagrożeń i procedur postępowania dla potrzeb administracji rządowej województwa pomorskiego".Dokument ten, zwłaszcza jego elektroniczny zapis jest nowatorskim rozwiązaniem w zakresie wspierania procesów decyzyjnych, ułatwiającym wypracowywanie i realizowanie decyzji podczas zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
1.4.       W Starostwie Powiatowym w Tczewie.
1.4.1. zarządzenia Starosty Tczewskiego:
-            Nr 04/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
-            Nr 23 z dnia 24.07.2002 r. w sprawie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,
1.4.2. porozumienie w sprawie siedziby Powiatowego Centrum Kryzysowego, podpisane w dniu 23.02.2004 r. przez Starostę Tczewskiego i Komendanta Powiatowego PSP. Zgodnie z tym porozumieniem „siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie Komenda Powiatowa PSP w Tczewie"
 
2.             W zakresie organizowania wojewódzkiego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego.
2.1.       W województwie dolnośląskim:

2.1.1. WojewódzkiZespół Reagowania Kryzysowego (WZRK) przy Wojewodzie Dolnośląskimzostał powołany i zorganizowany na podstawie zarządzenia Nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.05.2003 r. (pkt. 1.1.1. informacji). Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. ustalono Szefa WZRK, jego 3 zastępców i składy stałych grup roboczych. Szczegółową organizację i tryb pracy Zespołu, a także zakresy działania grup roboczych określono w załączniku nr 1 ww. zarządzenia Nr 87. W załączniku nr 2 ustalono natomiast skład osobowy WZRK, a w załączniku nr 3 - doraźnie powoływanych specjalistów. Kolejnymi zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 25 z dnia 13.02.2004 r. i Nr 7 z dnia 19.01.2004 r. rozszerzono skład niektórych grup roboczych oraz zmniejszono do dwóch liczbę zastępców Szefa WZRK.
          Przygotowano również stosowne projekty poprawek do Statutu Dolnośląskiego UW oraz Regulaminu Organizacyjnego DUW, ustanowionego w dniu 02.04.2002 r. zarządzeniem Nr 66 Wojewody Dolnośląskiego.
2.1.2. CentrumZarządzania Kryzysowego Wojewody (CZKW)usytuowane jest w dolnej kondygnacji budynku DUW, a jego pomieszczenia i oprzyrządowanie techniczne zapewniają odpowiednie warunki do pełnienia w systemie dwuzmianowym, całodobowych dyżurów, przygotowania posiłków i utrzymania higieny, a także do rekreacji i odpoczynku. CZKW jest przygotowane do funkcjonowania w sytuacji normalnej i podczas zdarzeń kryzysowych w zakresie zbierania, ewidencjonowania i przechowywania informacji o zdarzeniach noszących znamiona kryzysu oraz dokonywania wstępnej analizy i wypracowania propozycji wniosków dla organów decyzyjnych. Zainstalowane urządzenia techniczne oraz środki łączności zapewniają stałą wymianę informacji z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w ramach współdziałania - z centrami funkcjonalnymi sąsiednich województw, zespolonej administracji województwa dolnośląskiego i centrami powiatowymi. Zapewnia ono również stały monitoring stopnia skażenia promieniotwórczego atmosfery (w ramach systemu „SAPOS") oraz udział w zorganizowanym Systemie Wykrywania i Alarmowania (SWiA) i Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO).
2.1.3. PowiatowyZespółReagowania Kryzysowego (PZRK) wKłodzku powołano oraz szczegółowo określono jego skład i zadania poszczególnych grup roboczych zarządzeniami Starosty Kłodzkiego: Nr 73/2003 i Nr 89/2003 (pkt.1.2.1. informacji). O fakcie powołania PZRK Starosta, pismem sygn. SOK 5320/61/03 z dnia 18.12.2003 r. poinformował burmistrzów i wójtów. Starosta Kłodzki, dodatkowo w dniu 22.01.2004 r. zorganizował, przy współudziale Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW, szkolenie z przedstawicielami 14 gmin powiatu kłodzkiego, służb zespolonych, Straży Granicznej, jednostki WP, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Inspekcji Służby Weterynaryjnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego, odnośnie tworzenia i organizowania gminnych zespołów reagowania.
2.1.4. WCentrumZarządzania Kryzysowego (CZK)Starosty Kłodzkiego, z uwagi na trwający remont budynku, przebywali inni pracownicy Wydziału Spraw  Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W związku z tym, a także z uwagi na zgromadzony w tym pomieszczeniu dodatkowy sprzęt kwaterunkowy, dostęp i prezentacja urządzeń była utrudniona. Niemniej jednak ustalono, że Telefoniczny System Ostrzegania Mieszkańców, monitorowany przez CZK, praktycznie   kończy się na poszczególnych abonentach.  W tej sytuacji informacje o zagrożeniach,

nadawane przez Centrum nie są odpowiednio upowszechniane. Ustalono także, że pracownicyobsługujący CZK urzędują tylko w godzinach pracy Starostwa, natomiast przejmowanie funkcji Centrum przez Komendę Powiatową PSP nie jest formalnie uregulowane.
2.2.       W województwiepomorskim:
2.2.1. WojewódzkiZespól Reagowania Kryzysowego (WZRK) województwa pomorskiegozostał powołany na podstawie zarządzenia Nr 61/03 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.05.2003 r. (pkt 1.3.1. informacji), a jego szefa, 3 zastępców i składy osobowe grup roboczych ustalono zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. Szczegółowe zadania WZRK, jego grup roboczych i członków określono w Regulaminie Działania WZRK, który jest załącznikiem do ww. zarządzenia Nr 61/03.
W związku z wejściem w życie z dniem 27.12.2003 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2038) zmieniającego ww. rozporządzenie RM z dnia 3.12.2002 r., liczba zastępców Szefa WZRK powinna być zmniejszona do dwóch. Przed ukazaniem się ostatniego rozporządzenia RM z dnia 28.11.2003 r., w Wydziale Zarządzania Kryzysowego PUM (obsługującym WZRK) sporządzono we wrześniu 2003 r. harmonogram wykonania nowego planu reagowania kryzysowego, zgodnie z którym zamierza się m.in.: opracować zasady funkcjonowania nowego WZRK, zmienić jego strukturę organizacyjną, a także przygotować nową koncepcję funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
2.2.2. CentrumZarządzania Kryzysowego Wojewody(CZKW) zgodnie z § 11 pkt 9 Regulaminu Pomorskiego UW w Gdańsku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23/02 Wojewody Pomorskiego z dnia 11.02.2002 r., funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, a szczegółowe zadania Centrum zostały wymienione w 15 punktach § 23 ust. 5 ww. Regulaminu. CZKW usytuowane jest w adoptowanych pomieszczeniach piwnicznych siedziby PUW, z których część jest zawilgocona. Centrum pracuje w systemie całodobowym, posiada odpowiednie środki łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz dostęp do regionalnych łączy telewizji kablowej i stron telegazety TVP Gdańsk. Środki łączności umożliwiają zbieranie i przekazywanie informacji do wszystkich powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz do podmiotów przewidzianych do użycia podczas reagowania kryzysowego.
Istotną rolę podczas zbierania informacji o potencjalnych zagrożeniach spełnia mapa cyfrowa Arc View, pracująca w systemie gis. Na podstawie jej 90 warstw podstawowych, w zależności od zaistniałej sytuacji, można tworzyć warstwy dodatkowe, określające np.: drogi objazdowe, odległości do służb ratowniczych i zbiorników wody, przewidywane strefy zagrożeń.
2.2.3. Powiatowy Zespól Reagowania Kryzysowego (PZRK)w Tczewie, powołano zarządzeniem Nr 04/04 Starosty Tczewskiego z dnia 26.02.2004 r. (pkt 1.4.1. informacji), a jego skład i zasady działania określono w §§ 2 - 4 tego zarządzenia. W wykonaniu pisma Starosty sygn. PZ-III-5323-01/04 z dnia 26.05.2004 r., PZRK po raz pierwszy w nowym składzie zebrał się w dniu 02.06.2004 r. (podczas trwania kontroli). Na tym spotkaniu zapoznano członków PZRK z regulaminem pracy i zadaniami poszczególnych grup roboczych.
2.2.4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowegow Tczewie, jako komórka organizacyjna Starostwa lub komendy powiatowej PSP (§ 4 ust. 3 rozporządzenia RM

z dnia 03.12.2002 r.), doczasuzakończenia kontroli nie została powołana. Funkcję tego centrum spełniali etatowi pracownicyWydziału Strategii, Promocji i Zarządzania Kryzysowego, którzy urzędowali w swoich pomieszczeniach w godzinach pracy Starostwa. W pomieszczeniach tych były odpowiednie urządzenia i środki łączności, umożliwiające przyjmowanie, opracowywanie i przekazywanie informacji do podmiotów przewidzianych w planie reagowania kryzysowego.
3.        W zakresie działań planistycznych oraz przygotowania zespołów reagowania kryzysowego do zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
3.1.           W DolnośląskimUrzędzieWojewódzkim we Wrocławiu:
3.1.1.     Planowaniepracy wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim odbywa się zgodnie z § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. oraz na podstawie corocznie (od 2003 r.) wydawanych wytycznych Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa w województwie dolnośląskim. Dodatkowo, wytyczne na 2004 r. uwzględniają przedsięwzięcia określone w piśmie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22.12.2003 r.
Plany pracy WZRK na rok 2003 i 2004 zostały opracowane według podobnego układu i zawierają podobne zamierzenia i zagadnienia lecz na 2003 r. - w sposób zbyt ogólny. Plan na rok 2004, podobnie jak na 2003 r. - został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest podstawowym dokumentem działalności Zespołu, jego grup roboczych i członków - przedstawicieli: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego i Urzędu Marszałkowskiego. W planie tym odpowiednio uszczegółowiono niezbędne przedsięwzięcia w zakresie reagowania kryzysowego i przewidywane zagrożenia regionalne.
Niezależnie od powyższego planu pracy, dodatkowo opracowano harmonogram realizacji zadań dla poszczególnych grup roboczych WZRK.
3.1.2.     WojewódzkiPlanReagowania Kryzysowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r., wykonano na podstawie „ Wytycznych Szefa OCK z dnia 18.03.1999 r. w sprawie zasad opracowywania wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego" oraz zarządzenia Nr 153/99 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.1999 r. w tej sprawie. Prace nad tym planem zakończono w 2002 r., natomiast został on zatwierdzony przez poprzedniego Wojewodę w grudniu 2002 r. Powyższy plan został skorelowany z Wojewódzkim Planem Ratowniczym oraz Wojewódzkim Planem Obrony Cywilnej i Ochrony Przed Powodzią. Od 2002 r. był on wielokrotnie aktualizowany, co odnotowano w arkuszu zmian. Załączniki funkcjonalne do tego planu, sporządzone przez: PSP, Policję, wojewódzkie służby sanitarne, ochrony środowiska i zakłady telekomunikacji, określają niezbędne procedury działania w poszczególnych fazach zagrożeń, siły i środki przewidziane do użycia oraz wykazy osób odpowiedzialnych za dysponowanie nimi. W 2002 r. dodatkowo wprowadzono „Katalog Zagrożeń i Procedur Postępowania”, który jest dokumentem pomocniczym Wojewódzkiego planu Reagowania Kryzysowego.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. oraz wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zarządzenia z dnia 16.05.2003 r. w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy

Wojewodzie Dolnośląskim, zaistniała konieczność nowelizacji dotychczasowego Wojewódzkiego Planu Reagowania Kryzysowego. Nowa wersja Planu, po dokonanej ocenie przez grupy robocze WZRK i podpisaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego, ma być przesłana do organu administracji publicznej wyższego stopnia w celu zatwierdzenia - zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r. Przy czym organu tego dotychczas nie wskazano, jak również nie powołano do tej pory (tj. przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r.) Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.
3.1.3.     Ćwiczenia,związanez reagowaniem kryzysowym, wymienione w § 10 ust. 8 rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r., w latach 2003 - 2004 były planowane i prowadzone samodzielnie lub z udziałem Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w następujących terminach:
<      w dniach 10-12.06.2003 r. ćwiczenia pk. „WODA 2003", którego przebieg koordynował WZRK. Ćwiczenie prowadzono w DUW i objęto nim powiaty: lubański, lwówecki, bolesławiecki i zgorzelecki. Celem ćwiczenia było sprawdzenie terenowych organów administracji publicznej w kierowaniu działaniami służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia powodziowego, doskonalenie współdziałania w czasie prowadzonych akcji oraz sprawdzenie przepływu informacji o zagrożeniach i podjętych decyzjach,
<      w dniach 01-02.12.2003 r. WZRK brał czynny udział w ćwiczeniu zorganizowanym i prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem ćwiczenia było sprawdzenie i doskonalenie zasad postępowania Zarządu i współdziałających służb ochrony, Policji, PSP, administracji samorządowej i rządowej w przypadku sabotażu obiektu hydrotechnicznego - zbiornika wodnego w Mietkowie,
<      w dniach 01-04.06.2004 r. (tj. po zakończeniu kontroli) WZRK uczestniczył w ćwiczeniu pk. „JOWISZ-04", organizowanym i prowadzonym przez Śląski Okręg Wojskowy w ramach współdziałania w czasie klęski żywiołowej.
Zespół kontrolny ustalił, że merytoryczni członkowie WZRK podczas organizowania i opracowywania dokumentacji ćwiczeń oraz ich prowadzeniai omówienia, przede wszystkim kierowali się posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas służby wojskowej i w PSP, gdyż w sprawach tych nie opracowano do tej pory resortowej metodyki (instrukcji, poradnika).
3.1.4.     Posiedzenia WZRK ijegogrup roboczych odbywały się zgodnie z roczną tematyką i zostały udokumentowane: W 2003 r. - w pięciu protokołach, a w 2004 r. (do zakończenia kontroli) - w trzech protokołach. Protokoły z posiedzeń poszczególnych grup roboczych WZRK każdorazowo zatwierdzał Stały Zastępca Szefa Zespołu lub koordynator grupowy.
3.2.           WStarostwiePowiatowym w Kłodzku:
3.2.1.     Planu Pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego na rok 2003 nie opracowano ponieważ Zespół ten został powołany dopiero w dniu 1.10.2003 r. Plan PZRK na 2004 r. opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, na podstawie „Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa w województwie dolnośląskim na rok 2004" oraz zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia KM z dnia 03.12.2002 r. Plan ten przyjęto na pierwszym posiedzeniu PZRK i zatwierdzono w

dniu 26.11.2003 r. przez Wicestarostę – Szefa Zespołu. Kolejne posiedzenia Zespołu, zaplanowane w miesiącu styczniu i maju 2004 r. nie odbyły się. Podczas ostatniego posiedzenia miały być omawiane występujące na terenie powiatu kłodzkiego zagrożenia dotyczące: powodzi, pożarów i terroryzmu oraz nowelizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego.
3.2.2.     Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Kłodzkiego został zatwierdzony w dniu 26.10.2001 r. przez Starostę Powiatu, a następnie uzgodniony z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP i Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW. Po tym okresie Plan ten był dwukrotnie aktualizowany, w części dotyczącej baz danych. W związku z nowym porządkiem prawnym, podjęto działania nad opracowaniem nowego planu reagowania kryzysowego i załączników funkcjonalnych dotyczących: służb zespolonych i jednostek wojskowych przewidzianych do użycia. Prace te zamierza się zakończyć do dnia 30.09.2004 r.
3.2.3.     Pomimo zapisu w Planie Pracy PZRK na 2004 r., żadnego ćwiczenia nie opracowano i nie przeprowadzono. Natomiast w czerwcu Zespół ten miał uczestniczyć w ćwiczeniu pk. „JOWISZ - 04", w części obejmującej współdziałanie sił pozamilitarnych z jednostkami wojskowymi Śląskiego Okręgu Wojskowego. Stąd zasadnym było przeprowadzenie wcześniej z PZRK ćwiczenia (treningu) przygotowującego. Kontrolowani sygnalizują brak odpowiedniej metodyki (instrukcji, poradnika) niezbędnej przy przygotowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń.
3.2.4.     Z posiedzeń PZRK i jego grup roboczych sporządzono protokół z posiedzenia organizacyjnego Zespołu w dniu 26.11.2003 r., poświęconego omówieniu zadań i składu grup roboczych oraz przyjęciu planu pracy na 2004 r. Ponadto Grupa Planowania Cywilnego PZRK przygotowała charakterystykę zagrożeń powiatu kłodzkiego, którą przedłożono Szefowi Zespołu. Charakterystyka ta miała być tematem zaplanowanego w maju posiedzenia Zespołu, które nie odbyło się.
3.3.           W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
3.3.1.     Planowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu Reagowania kryzysowego (WZRK) odbywa się zgodnie z § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm.) oraz na podstawie wytycznych Wojewody Pomorskiego na rok 2003 i 2004. Ponadto plany pracy WZRK uwzględniają zadania w zakresie reagowania kryzysowego, wymienione w corocznych wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju, przesłane pismem: sygn. BO-IV-033/61/2002 z dnia 25.11.2002 r. - na 2003 rok oraz z dnia 22.12.2003 r. - na rok 2004. Oba plany zostały zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego.
Dodatkowo, w wykonaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzmożenia gotowości państwa do obrony przed możliwymi zamachami, opracowano w dniu 15.12.2003 r. „Harmonogram czynności dotyczących realizacji zadań, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania aktom terroru i dywersji w okresie od dnia 20.12.2003 r. do dnia 03.12.2004 r."
3.3.2.     Plan Reagowania Kryzysowego Województwa Pomorskiego, wymieniony w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r., został wykonany zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 18.03.1999 r. oraz zarządzeniem nr 81/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 26.04.1999 r. Plan ten był wielokrotnie aktualizowany, co potwierdzono w arkuszu zmian. Składa się on z planu głównego i załączników funkcjonalnych: planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, planu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych i planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenia RM z dnia 03.12.2002 r. oraz wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego zarządzenia Nr 61/03 z dnia 16.05.2003 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego zaistniała konieczność znowelizowania dotychczasowego Planu Reagowania Kryzysowego Województwa Pomorskiego. Ponieważ nie ukazały się centralne wytyczne w sprawie układu i treści nowego planu, to we wrześniu 2003 r. sporządzono w Wydziale Zarządzania Kryzysowego PUW własny harmonogram opracowania planu reagowania kryzysowego.
3.3.3.     Ćwiczenie pk. „Żuławy 2003" opracował, powołany przez Wojewodę Pomorskiego (zarządzeniem Nr 39/2003 z dnia 28.03.2003 r.), zespół autorski koordynowany przez Szefa WZRK - Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW. Tematem ćwiczenia, przeprowadzonego w dniach 5 - 13.06.2003 r., pod kierownictwem Wojewody Pomorskiego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, było „Przygotowanie i przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych". W ćwiczeniu założono: sprawdzenie słuszności przyjętych koncepcji działań oraz procedur uruchamiania sił i środków w sytuacji zagrożenia powodzią, usuwania jej skutków na obszarze Żuław Wiślanych oraz doskonalenie funkcjonowania WZRK obu województw i współdziałania między nimi zwłaszcza służb przeciwpowodziowych. W charakterze zaproszonych gości, w ćwiczeniu brali udział przedstawiciele państw: RFN, Rosji, Czech i Węgier oraz MSWiA, MON, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Ochrony Środowiska.
3.3.4.     Posiedzenia WZRK oraz jego grup roboczych odbywały się zgodnie z planowaną tematyką i zostały udokumentowane: w 2003 r. - w 3 protokołach, a w 2004 r. (do zakończenia kontroli) - w 4 protokołach.
3.4.           W starostwie Powiatowym w Tczewie:
3.4.1.     Planu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (PZRK) na rok 2003 nie opracowano, ponieważ skład i zasady działania tego Zespołu ustalono dopiero zarządzeniem Nr 4/04 Starosty Tczewskiego z dnia 26.02.2004 r. Natomiast plan pracy PZRK na 2004 r. wykonano w formie tez, które uzupełniono w trakcie trwania kontroli.
3.4.2.     Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Tczewskiego został opracowany na podstawie wytycznych Wojewody Pomorskiego – szefa OC Województwa z dnia 21.04.1999 r., a następnie uzgodniony z podmiotami współdziałającymi i zatwierdzony przez Starostę Tczewskiego w lipcu 2002 r. Po tym okresie plan był wielokrotnie aktualizowany w części dotyczącej zadań osób funkcyjnych oraz bazy danych jednostek ratowniczych, planowanych do użycia. Załącznikami funkcjonalnymi tego planu reagowania kryzysowego, są plany: operacyjny ochrony przed powodzią, gotowości zwalczania chorób zakaźnych, zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych, reagowania kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Tczewie, postępowania awaryjnego w przypadku radiacji, zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych, zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych na terenie powiatu tczewskiego i katalog zagrożeń tego powiatu – w formie kart informacyjnych – zalecany przez Wojewodę Pomorskiego.

3.4.3.     W latach 2003 i 2004 (do zakończenia kontroli) PZRK nie organizował i nie prowadził ćwiczeń, określonych w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2002 r. Natomiast w dniach 5 - 13.06.2004 r. w ćwiczeniu pk. „Żuławy 2003", prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, uczestniczyli pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Zarządzania Kryzysowego, gdyż nie funkcjonował wówczas PZRK.
Przewiduje się przeprowadzenie, ze składem osobowym PZRK, w miesiącu październiku 2004 r., w formie treningu - ćwiczenia nt. „Zarządzanie w sytuacji klęski żywiołowej, śnieżycy oraz wichury".
Pracownicy ww. Wydziału nie dysponują stosownym opracowaniem metodycznym (poradnikiem, instrukcją) niezbędnym do przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń.
3.4.4.     Zespołowi kontrolnemu przedłożono tylko protokół z posiedzenia organizacyjnego PZRK, które odbyło się w dniu 02.06.2004 r.
 
OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI, STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ UWAGI I WNIOSKI Z NICH WYNIKAJĄCE
                                                
Na podstawie analizy porównawczej, przedstawionego powyżej stanu faktycznego z przepisami ustawowymi i wewnętrznymi uregulowaniami, zespół kontrolny stwierdza, co następuje:
ad 1.
<      Obydwa kontrolowane województwa: dolnośląskie i pomorskie, a zwłaszcza miasta: Wrocław i Gdańsk, zgodnie z oceną zagrożenia, zakwalifikowano do aglomeracji o najwyższej skali zagrożeń klęskami żywiołowymi. Natomiast powiaty: kłodzki i tczewski są największymi jednostkami administracyjnymi tych województw i wraz z ważnymi szlakami komunikacyjnymi oraz obiektami hydrotechnicznymi stanowią istotne ogniwa w wojewódzkich systemach reagowania kryzysowego.
W związku z powyższym, a także z uwagi na wykonanie postanowień ustawowych, dotyczących klęsk żywiołowych i ochrony ludności, tym większego znaczenia nabiera stworzenie odpowiedniej obudowy prawnej w postaci miejscowych przepisów oraz niezbędnych struktur organizacyjnych przygotowanych do reagowania kryzysowego. Wojewodowie: Dolnośląski i Pomorski, przy pomocy merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędów Wojewódzkich, a zwłaszcza Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, zapewnili dobre warunki do organizowania i funkcjonowania spójnego systemu wykrywania, wczesnego ostrzegania i reagowania kryzysowego. W konsekwencji wydanych przepisów, na szczeblu wojewódzkim i w większości powiatów województwa dolnośląskiego i pomorskiego powołano odpowiednie struktury do zarządzania w sytuacjach kryzysowych i przeznaczone do organizowania działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Powyższy stan niepełnej realizacji postanowień ustawowych przez szczebel powiatowy, w znacznym stopniu jest efektem niekonsekwentnych przepisów, a także braku odpowiednich uprawnień ze strony wojewodów wobec starostów i wójtów w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli w okresie poprzedzającym i po odwołaniu stanu klęski żywiołowej.

Zdaniemzespołukontrolnego do rozwiązania tego problemu powinny włączyć się centralne struktury, które w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje merytoryczny nadzór i są odpowiedzialne za opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie reagowania i zarządzania kryzysowego.
Zespół kontrolny pozytywnie odniósł się do działań legislacyjnych, podjętych w trakcie kontroli przez kierownictwa wydziałów zarządzania kryzysowego obu urzędów wojewódzkich,zmierzającychdo wniesienia poprawek w przepisach prawa miejscowego (statutach i regulaminach organizacyjnych urzędów wojewódzkich oraz zarządzeniach wojewody) odnośnie obowiązującej liczby dwóch zastępców Szefa Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz struktury organizacyjnej i składów osobowych grup roboczych tego Zespołu.
 
ad 2.
<      Wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowegow obu województwach: dolnośląskim i pomorskim zostały powołane zgodnie z zarządzeniami wojewodów i odpowiednio zorganizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
<      W kontrolowanych powiatach:kłodzkim i tczewskim - zespoły reagowania kryzysowego powołano po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, a w Starostwie tczewskim praktyczną działalność Zespół ten podjął dopiero w trakcie prowadzonej kontroli.
<      Centra Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego i Pomorskiego są nowocześnie oprzyrządowane i profesjonalnie przygotowanedo nieprzerwanego (całodobowego) zbierania, z całego województwa informacji o zdarzeniach noszących znamiona kryzysu; ich ewidencjonowania oraz do dokonywania wstępnej analizy iwypracowywaniawniosków dla organów decyzyjnych (wojewody, szefa zespołu reagowania kryzysowego), a także do współdziałania ze szczeblem nadrzędnym, sąsiednimi województwami oraz terenowymi centrami i podmiotami przewidzianymi do użycia w sytuacjach kryzysowych.
PonadtopomieszczeniaCZKW we Wrocławiu, w porównaniu z CZKW w Gdańsku zapewniają załodze dyżurnej znacznie lepsze warunki socjalno-bytowe.
<      Powiatowe centra zarządzania kryzysowego(zarówno w kontrolowanych jak i pozostałych powiatach) obu województw, dolnośląskiego i pomorskiego funkcjonują w sposób zróżnicowany, a w niektórych powiatach (do zakończenia kontroli) centrów takich nie powołano. Np. w starostwie tczewskim funkcję tę spełniają etatowi pracownicy komórki organizacyjnej, zajmującej się m.in. problematyka reagowania kryzysowego. Pracownicy ci mają do dyspozycji odpowiednie urządzenia techniczne i możliwośćdziałaniaw ramach wojewódzkiego systemu reagowania kryzysowego ale tylko w godzinach pracy urzędu. Najczęściej powiatowe centra zarządzania kryzysowego funkcjonują w godzinach urzędowania starostw, a po tym czasie funkcje te przejmują stanowiska kierowania komend powiatowych PSP. Przy czym, jak w przypadku Starostwa Kłodzkiego, przejęcie tej funkcji nie zostało sformalizowane.

 
ad 3.
<      Planowaniepracy wojewódzkich zespołówreagowania kryzysowego w obu województwach: dolnośląskim i pomorskim odbywa się poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
<      Dotychczasowe wojewódzkie plany reagowania kryzysowego, opracowane przed trzema latami, zanim ukazała się ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.12.2002 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm.), do 2004 r. były kilkakrotnie aktualizowane. W-związku z wejściem wżycie ww. przepisów, a także z uwagi na dezaktualizację „Wytycznych Szefa OCK z dnia 18.03.1999 r.w sprawie zasad opracowywania wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego" zaszła konieczność opracowania nowego planu reagowania kryzysowego lub przeredagowania dotychczasowego.
W tej sytuacji,zdaniem zespołu kontrolnego, najpierw należałoby wydać nowe centralne wytyczne w sprawie opracowania wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego (podobne do wytycznych Szefa OCK z dnia 18.03.1999 r.), a następnie zobowiązać szefów wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego do uzgodnienia tych planów z właściwymi terytorialnie kierownikami jednostek organizacyjnych, przewidzianych do użycia w sytuacjach kryzysowych. W dalszej kolejności, ww. plany powinno się przedłożyć do zatwierdzenia organowi administracji publicznej wyższego stopnia, wskazanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kontrolowanych urzędach wojewódzkich, po bezskutecznymoczekiwaniuna centralne wytyczne, podjęto prace nad nowymi planami reagowania kryzysowego i w przypadku Wrocławia, jego nową wersję zamierza się poddać ocenie poszczególnym grupom roboczym Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Pozostanie jednak problem zatwierdzenia tego planu przez organ wyższego stopnia, gdyż dotychczas organu tego nie wskazano, jak również nie powołano Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.
<      Ćwiczenia, związane z reagowaniem kryzysowym, były planowane i systematycznie prowadzone w latach 2003 – 2004 przez Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego, natomiast w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w 2004 r. zamiast ćwiczenia przygotowano Międzynarodową Konferencję pk „ RozmowyGdańskie " otemacie „Nowe granice – nowe wyzwania ".
Zespół kontrolny pozytywnie ocenił merytoryczne przygotowanie autorów i realizatorów opracowywanych ćwiczeń w obu województwach, przy czym w województwie dolnośląskim zasięg i ilość podmiotów angażowanych w ćwiczeniach świadczyły, że były one prowadzone z większym rozmachem.
<      W kontrolowanych powiatach: kłodzkim i tczewskim, a także w pozostałych jednostkach administracyjnych tego szczebla, w latach 2003 i 2004 do zakończenia kontroli, powiatowe zespoły reagowania kryzysowego nie opracowały i nie prowadziły samodzielnie żadnych ćwiczeń. W powiecie tczewskim i kłodzkim planowano tylko udział PZRK w ćwiczeniach wojewódzkich lub okręgowych MON. Zwłaszcza na rzecz PZRK wskazana byłaby pomoc w postaci metodyki (instrukcji, poradnika) do opracowania i prowadzenia ćwiczeń.
<      Posiedzenia wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego obu województw odbywały się kilkakrotnie w roku, zgodnie z planowaną tematyką, natomiast powiatowych

zespołów reagowania kryzysowego w Kłodzku i Tczewie - tylko jeden raz w 2004 r., w związku z ich organizacją.
Reasumując powyższe ustalenia i uwagidotyczące działalności i oceny kontrolowanych organów administracji publicznej województw: dolnośląskiego i  pomorskiego, zespól kontrolny stwierdza, że na szczeblu wojewódzkim nadano właściwą rangę i znaczenie problematyce zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych i innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu. Natomiast na poziomie powiatowym, struktury samorządowe, zwłaszcza w okresie organizowania systemu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, nie zawsze wykazują inicjatywę i zainteresowanie problematyką zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Pracownikami merytorycznymi w starostwach i szefami powiatowych zespołów reagowania kryzysowego niekiedy są przypadkowe, kolejno wyznaczane osoby, przeważnie nie posiadające wymaganego wyszkolenia oraz umiejętności w przygotowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń.
W celu podjęcia skutecznych działań naprawczych,przez osoby sprawujące instytucjonalny i funkcjonalny nadzór w zakresie kontrolowanej problematyki oraz wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zespól kontrolny proponuje przyjąć następujące wnioski:
1.     W Dolnośląskim i Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim należałoby zakończyć proces zmian w miejscowych regulaminach organizacyjnych, które zwłaszcza wiążą się z postanowieniami ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz wynikają z rozporządzeń Rady Ministrów: z dnia 03.12.2002 r. i z dnia 28.11.2003 r., w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i ich funkcjonowania.
2.     Starostowie – szefowie obrony cywilnej powiatów i szefowie powiatowych zespołów reagowania kryzysowego powinni ustalić zasady funkcjonowania i współdziałania powiatowych centrów zarządzania kryzysowego z centrami sąsiednich powiatów, gmin i służb zespolonych oraz z innymi podmiotami angażowanymi w działaniach na rzec reagowania kryzysowego w przypadku zagrożenia i wystąpienia klęski żywiołowej, ich monitorowania, a także utrzymania porządku publicznego.
3.     W starostwach powiatowych, w celu zaktywizowania przedsięwzięć organizacyjnych, zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, należałoby zweryfikować dotychczasowe rozwiązania organizacyjno­kadrowe oraz stosownie do potencjalnych zagrożeń stworzyć struktury (w tym także przy współudziale służb zespolonych), odpowiednio przygotowane do planowania, organizowania i prowadzenia działań w czasie powstałych zagrożeń i ćwiczeń.
W celu podjęcia, bardziej skutecznych prac legislacyjnych oraz udzielenia pomocy w powyższych działaniach naprawczych, uwzględniając zakresy działania Szefa OCK oraz Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego i Porządku Publicznego MSWiA zespól kontrolny proponuje:
1.     Powołanie w trybie pilnym Rządowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej i zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r.

2.     Ustalenie na szczeblu centralnym organu administracji publicznej (§ 9 ust. 3 powyższego rozporządzenia RM) odpowiedzialnego za zatwierdzanie wojewódzkich planów reagowania kryzysowego.
3.     Znowelizowanie dotychczasowych „Wytycznych Szefa OCK z dnia 18.03.1999 r. w sprawie zasad opracowywania wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego " lub wydanie nowych wytycznych w tym zakresie, a także opracowywanie i upowszechnienie we wszystkich województwach metodyki (instrukcji, poradnika) przygotowania i prowadzenia ćwiczeń.
4.     Dokonanie oceny pod względem przydatności i zalecenie stosowania - po niewielkich korektach – we wszystkich województwach, opracowanego i wdrożonego w PUW „Katalogu zagrożeń i procedur- postępowania dla potrzeb administracji rządowej województwa pomorskiego ".
5.     Rozważenie, zgłoszonego przez kontrolowanych, wniosku o wniesienie poprawki do ustawy z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej, na mocy której wszystkie przedsięwzięcia prowadzone przez organy władzy publicznej szczebla: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy – byłyby nadzorowane przez szczebel nadrzędny.
 
Kontrolowani, powyższe stanowisko argumentują tym, że przedmiotowa ustawa, w okresie przed ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa i po jego odwołaniu, nie daje wojewodzie kompetencji w zakresie kontrolowania i stawiania starostom zadań odnośnie problematyki zarządzania kryzysowego. W przeciwnym razie istniejący stan prawny nadal będzie skutkować brakiem m.in. odpowiedniej inicjatywy i zainteresowania ze strony starostów tą sferą działalności.
 

 

Metryczka

Data publikacji 19.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Zakrzewski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry