Informacja w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku

Wzorem lat ubiegłych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do zlecania - na podstawie umów - jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizacji zadań publicznych, obejmujących przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym do przyznawania dotacji celowych na wsparcie realizacji tych zadań.

W uchwalonej 11 stycznia 2018 roku ustawie budżetowej na rok 2018 w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne na dotacje na dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zlecanych do realizacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przeznaczona została kwota 53.635.000 zł.

W ramach ww. kwoty zaplanowane zostały środki w wysokości 3 mln zł na dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Turniejów Wiedzy Pożarniczej i zawodów sportowo-pożarniczych.

Dotacje będą udzielane jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem zasad i szczegółowego Trybu zatwierdzonego przez Ministra SWiA.

Zgodnie z zatwierdzonym Trybem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokona podziału limitu dotacji na poszczególne województwa z podziałem na wydatki majątkowe - proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie oraz wydatki bieżące - proporcjonalnie do liczby jednostek OSP
w województwie. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, otrzymają do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie jednostek OSP na terenie województwa, w tym na wydatki bieżące
i majątkowe.

Natomiast, komendanci powiatowi/miejscy Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), opracują zestawienie zweryfikowanych potrzeb przedstawionych przez jednostki OSP z terenu powiatu i przekazują je do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie komendant wojewódzki PSP weryfikuje potrzeby zgłoszone przez komendantów powiatowych/miejskich PSP i w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP dokonuje podziału limitu środków na poszczególne powiaty.

Proces przygotowania i złożenia ofert/wniosków o dotacje przez jednostki OSP oraz proces weryfikacji
i akceptacji ofert/wniosków i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych odbywać się będzie przez informatyczny System Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Metryczka

Data publikacji 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry