Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpatrywania złożonych w roku 2017 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Działając na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017r. poz. 1459) w dniu 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, ponieważ łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w roku 2017 osiągnęła równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę tych świadczeń. Ogłoszono wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego, złożonych począwszy od dnia 30 marca 2017r., do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000zł.

Na podstawie danych przekazanych przez Urzędy Wojewódzkie w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia po dniu 29 marca 2017 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, z których wynikała możliwość rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego, złożonych w okresie do dnia 10 września 2017 r.

W dniu 27 września 2017 r. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP wydała pozytywną opinię w przedmiocie propozycji zmiany przeznaczenia kwoty z rezerwy celowej poz. 9, w łącznej wysokości 1 461 119 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Tym samym możliwe jest zwiększenie wysokości środków, jakie mogą być przeznaczone w bieżącym roku na ten cel.

Informacje przedstawione przez Urzędy Wojewódzkie na temat zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia po dniu 10 września 2017 r., wskazują, że dodatkowo przyznana kwota pozwala na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla beneficjentów świadczenia, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w okresie od dnia 11 września 2017 r.

Wobec powyższego wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej złożone w okresie od dnia 11 września 2017 r. podlegają rozpatrzeniu.

Metryczka

Data publikacji 03.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry