Informacja w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku

Wzorem roku ubiegłego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do zlecania - na podstawie umów - jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizacji zadań publicznych, obejmujących przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym do przyznawania dotacji celowych na wsparcie realizacji tych zadań.

W ustawie budżetowej na 2017 rok zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającą „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2016 r. poz. 2140) dla jednostek OSP zaplanowano kwotę 40.000.000 zł, z tego 17.364.000 zł na wydatki bieżące i 22.636.000 zł na wydatki majątkowe.

Ponadto, w ustawie budżetowej na 2017 rok dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano również 3.000.000 zł na pozostałe wydatki niezwiązane
z doposażeniem jednostek. Zatem łączna kwota dotacji wynosi 43.000.000 zł. W ramach tych środków, wzorem roku ubiegłego, zaplanowana została kwota 2 mln zł z przeznaczaniem dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz turnieje wiedzy pożarniczej. 

Dotacje będą udzielane jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem zasad i szczegółowego trybu zatwierdzonego przez Ministra SWiA.

Zgodnie z zatwierdzonym Trybem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokona podziału limitu dotacji na poszczególne województwa z podziałem na wydatki majątkowe - proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie oraz wydatki bieżące - proporcjonalnie do liczby jednostek OSP
w województwie. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, otrzymają do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie jednostek OSP na terenie województwa, w tym na wydatki bieżące
i majątkowe.

Natomiast, Komendanci powiatowi/miejscy Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opracują zestawienie zweryfikowanych potrzeb przedstawionych przez jednostki OSP z terenu powiatu i przekazują je do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie Komendant wojewódzki PSP weryfikuje potrzeby zgłoszone przez komendantów powiatowych/miejskich PSP i w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów Wojewódzkich ZOSPRP dokonuje podziału limitu środków na poszczególne powiaty.

Proces przygotowania i złożenia ofert/wniosków o dotacje przez jednostki OSP oraz proces weryfikacji
i akceptacji ofert/wniosków i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych odbywać się będzie przez informatyczny System Obsługi Dofinansowań dla OSP.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2017
Data modyfikacji 04.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry