Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wstrzymania rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753 i 2066) minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł.

Stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych została osiągnięta w dniu 27 marca 2017 r. Do tego dnia, włącznie, posiadacze Karty Polaka osiedlający się w Polsce złożyli 2721 wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych, obejmujących 3701 osób, w tym 476 osób małoletnich. Łączna kwota konieczna do zabezpieczenia wypłaty świadczeń pieniężnych z terminem wypłaty na rok 2017, wynikająca z ww. wniosków, kształtuje się na poziomie 22 855 800 zł, a równowartość 75 % kwoty 30 000 000 zł zaplanowanej w ustawie budżetowej na realizację wypłat świadczeń w roku 2017 wynosi 22 500 000 zł.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 30 marca 2017 r., zostaje wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.

Metryczka

Data publikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Zieliński, Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry