Komunikat Departamentu Nadzoru w sprawie propozycji wprowadzenia całkowitego zakazu używania materiałów pirotechnicznych przez osoby fizyczne poza zorganizowanymi imprezami masowymi

             W związku z licznymi apelami dotyczącymi wprowadzenia całkowitego zakazu używania materiałów pirotechnicznych przez osoby fizyczne poza zorganizowanymi imprezami masowymi kierowanymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po 1 stycznia 2014 r., informujemy, że w Polsce, funkcjonują przepisy regulujące zasady, czas i sposób używania materiałów pirotechnicznych uwzględniające różne potrzeby społeczne, jak również umożliwiające uprawnionym służbom porządku publicznego ich egzekwowanie.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia.

W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 51 Kodeksu wykroczeń, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika lub policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas.

Należy podkreślić, że używanie petard oraz innych wyrobów pirotechnicznych nie jest zabronione. Ewentualne czasowe ograniczenia w użyciu ww. produktów/wyrobów może wprowadzić właściwy miejscowo wojewoda na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, ze zm.). Powyższy przepis uprawnia wojewodę do wydawania rozporządzenia porządkowego w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Jednakże przepisy aktów prawa miejscowego (zarządzenia wojewodów) zawierają w swej treści wyłączenia czasowe (wskazanie dni w które zakaz nie obowiązuje – 31 grudnia i 1 stycznia) oraz podmiotowe (wyłączenie pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów), co do ich stosowania.

Naruszenie zakazu wiąże się z wymierzeniem kary grzywny w trybie Kodeksu wykroczeń.

Metryczka

Data publikacji 17.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Woropaj, Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry