Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza nabór w celu wspólnej realizacji projektu.

Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej

Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2012-2015, pod warunkiem zatwierdzenia w Planie działania priorytetu V PO KL na rok 2012

Celem projektu jest poprawa skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Do partnerstwa przystąpić mogą:

  • uczelnie publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • instytuty badawcze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
    o instytutach badawczych,

będące jednostkami sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z liderem będą uczestniczyć
w przygotowaniu założeń projektu, wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację następujących zadań przez Partnera:

1. Działania analityczno - przygotowawcze

a.)        przygotowanie wspólnie z liderem założeń projektu do Planu działania priorytetu V PO KL na rok 2012, niezwłocznie po wyborze partnera,

b.)        przygotowanie wspólnie z liderem wniosku o dofinansowanie, niezwłocznie po zatwierdzeniu Planu działania priorytetu V PO KL na rok 2012 przez Instytucję Zarządzającą POKL.

2. Realizacja projektu wspólnie z liderem– mającego na celu  jest poprawę skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do partnera:

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów o podobnych charakterze.

3. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura)

4. Współpraca z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu.

5. Posiadanie statusu jednostki sektora finansów publicznych

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Dane potencjalnego partnera.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze.

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie -merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe)

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

5. Informacje o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów w ramach priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2. Negocjowania warunków realizacji zadania w tym wypowiedzenia partnerstwa.

3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

4. Zakończenia współpracy po zrealizowaniu zadania nr 1 a), o ile projekt nie zostanie zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL do Planu działania priorytetu V PO KL na rok 2012.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (skan w formacie PDF) na adres: lukasz.krysztofiak@mswia.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Departament Administracji Publicznej,

ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa

z dopiskiem Partnerstwo – projekt systemowy, w terminie do  15 lipca 2011 r. (decyduje data przesłania oferty na ww. adres poczty elektronicznej).

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.administracja.mswia.gov.pl, w ciągu siedmiu dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

Do niniejszej procedury naboru stosuje się zasady powoływania partnerstw jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności pkt. 25 „Zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 r., tym samym nie ma zastosowania art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm).

Koszty działań analityczno-przygotowawczych nie są kosztem kwalifikowalnym projektu i ponoszone będą przez partnera z własnych środków.

Metryczka

Data publikacji 30.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Krysztofiak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry