Informacja na temat kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2011 roku

W dniach od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której podstawowym celem będzie określenie stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.

Wojskowi komendanci uzupełnień lub ich przedstawiciele będą zakładać, w miejscu odbywania się kwalifikacji wojskowej, ewidencję wojskową i wydawać książeczki wojskowe.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością, określoną przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Szczegółowe terminy i miejsca kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, zostały podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Niezależnie od tego, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, określające dokładny termin i miejsce stawiennictwa oraz dokumenty, jakie należy przedstawić organom przeprowadzającym kwalifikację.

Organy uczestniczące w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, tj. wójt lub burmistrz (prezydent miasta), powiatowa komisja lekarska oraz wojskowy komendant uzupełnień, będą urzędować pod tym samym adresem, wskazanym w wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej zostały objęte w 2011 roku następujące kategorie osób:

 • mężczyźni urodzeni w 1992 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1987 – 1991, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1990-1991, jeżeli podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach poprzednich zostali uznani jako czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej (kategoria „B”), a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1990 - 1991, jeżeli podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w latach poprzednich zostali uznani jako czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej (kategoria „B”), a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu tegorocznej kwalifikacji wojskowej, pod warunkiem jednak, że złożyli lub złożą, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski o ponowne ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1987 – 1992 i posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami publicznych i niepublicznych uczelni na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Ponadto, do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni, podlegający obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, którzy z jakichkolwiek powodów nie wykonali lub nie wykonają tej powinności do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli lub ukończą 24 lata, są obowiązani, po upływie tego terminu, zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na ich miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.

Osoby poddane badaniom lekarskim podczas kwalifikacji wojskowej mogą zostać uznane jako:

 • zdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „A”, co oznacza, iż osoba, w stosunku do której orzeczona została taka kategoria zdolności, może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, nie zgłaszające się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej,
 • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B”. Oznacza to, że przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostry lub przewlekły stan chorobowy stwierdzony u badanej osoby, rokuje odzyskanie przez nią zdolności do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
 • niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – kategoria zdolności „D”. Orzeczenie takiej kategorii oznacza, że osoba do niej zaszeregowana, nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a po uprawomocnieniu się orzeczenia, zostanie przeniesiona do rezerwy,
 • trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – kategoria zdolności „E”. Osoba, wobec której została orzeczona taka kategoria zdolności, nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie, podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawienie powiatowej komisji lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach i urazach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną jej dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, poddanie się badaniom lekarskim w trakcie kwalifikacji wojskowej oraz badaniom specjalistycznym (w tym psychologicznym) oraz obserwacji szpitalnej, w przypadku takiego skierowania przez przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Określają to przepisy art. 26 ust. 1a
i 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde takie orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję lekarską orzeczenie, ma prawo złożyć w ciągu tych 14 dni odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie tej komisji, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną.

Zwłoka powodująca niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej po tym terminie można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką dysponują) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli takową dysponują) – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji, wskazując jednocześnie na przyczyny uniemożliwiające stawiennictwo w tym terminie. Po ustaniu tych przyczyn, osoba taka winna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wskaże nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na nią grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Metryczka

Data publikacji 21.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry