Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

jako beneficjent systemowy projektów realizowanych

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej

Poddziałanie 5.2.2  Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej

zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2011-2015, a jego szacunkowa wartość wynosi 24 500 000 zł.

Podstawą działań w projekcie są zadania wskazane w Planie działania Priorytetu V na 2011 rok. DAP MSWiA odgrywać będzie kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem. Przewiduje się możliwość realizowania funkcji administracyjnej przez partnera w projekcie.

Celem projektu jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego i decyzji administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego, poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzoru nad działalnością JST oraz SKO oraz wsparcie eksperckie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.

Do partnerstwa przystąpić mogą:

Uczelnie wyższe lub konsorcjum uczelnii posiadające Wydziały Prawa, Socjologii, Ekonomii (Zarządzania), legitymujące się oceną wyróżniającą lub pozytywną wg oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację następujących działań przez Partnera:

1. Działania szkoleniowo- doradcze, mające na celu:

§  przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników wydziałów urzędów wojewódzkich, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych zajmujących się nadzorem nad działalnością JST,

§  wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 320 pracowników RIO oraz szkolenia dla 490 i studia podyplomowe dla 49 etatowych i pozaetatowych członków SKO,

§  wsparcie szkoleniowo-doradcze i analiza potrzeb szkoleniowych dla pracowników samorządowych i MSWiA w zakresie stanowienia prawa europejskiego (42 osoby),

§  doradztwo dla wybranych pracowników JST.

2. Wsparcie eksperckie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie:

Przeprowadzenie analizy prac i opracowanie systemu wsparcia eksperckiego dla  KWRiST, w tym poprzez:

§  przygotowanie ocen ex-ante projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych,

§  dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do partnera:

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów o podobnych charakterze.

3. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura)

4. Współpraca z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Dane potencjalnego partnera.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze.

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie -merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe) wraz z opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2. Negocjowania warunków realizacji zadania w tym wypowiedzenia partnerstwa.

3. Unieważnienia naboru.

Wykaz dokumentów i  informacji, które należy przedłożyć oraz zasady oceny złożonych ofert
i kryteria partnerstwa do projektu systemowego „Dobre prawo-sprawne rządzenie” opublikowane zostały na stronie internetowej www.administracja.mswia.gov.pl/projekty systemowe/dobre prawo- sprawne rządzenie.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: anita.zielinska@mswia.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo Dobre prawo – sprawne rządzenie), w terminie do  24 lutego 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnera zostaną opublikowane na stronie www.administracja.mswia.gov.pl.

Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania i stosowania zapisów określonych w art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytycznych zawartych w dokumencie „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka

Data publikacji 03.02.2011
Data modyfikacji 03.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Trzęsiara
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry