Skutki prawne nowelizacji art. 15 ust. 5 ustawy o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Uprzejmie informuję, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 z późn. zm.) zachowuje moc obowiązującą pomimo nowelizacji art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.)

Utrzymanie w mocy ww. rozporządzenia uzasadnione jest merytoryczną zgodnością art. 15 ust. 5 ww. ustawy z treścią uprzednio obowiązującej delegacji ustawowej zarówno pod względem podmiotowym (organem właściwym do wydania rozporządzenia jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), przedmiotowym (taki sam zakres spraw przekazanych do uregulowania) oraz treściowym (nie zmieniają się wytyczne dotyczące treści aktu).

Z uwagi na jednoznaczność obu upoważnień do wydania aktu wykonawczego nie zostały spełnione przesłanki utraty mocy obowiązującej aktu prawnego, o których mowa w §32 ust. 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

Metryczka

Data publikacji 13.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Wiewiórowski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry