Zmiana przepisów w zakresie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), obywatele polscy występujący z wnioskami o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych do Ministra Obrony Narodowej, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., będą zobowiązani dołączyć do pisemnego wniosku (poza dotychczas wymaganym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej na rzecz urzędu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który dokonał czynności urzędowej),
również dodatkowe załączniki (oryginały):

  1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych;
  2. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Metryczka

Data publikacji 25.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry