Ogłoszenie dotyczące zmian w procedurze naboru na wolne stanowisko pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1515), w związku z powyższym uległa zmianie procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy istnieje możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Osoby te nie będą jednak mogły zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

Wzmocnieniu ulega zasada jawności, otwartości i konkurencyjności naboru, bowiem do obecnie obowiązujących sposobów upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy (ogłoszenie w siedzibie urzędu i w BIP KPRM) dodany został trzeci - ogłoszenie na stronie podmiotowej BIP urzędu, który poszukuje pracowników.

Nowa ustawa stanowi, że w BIP KPRM oraz BIP urzędu prowadzącego nabór publikowane będzie ogłoszenie o wakacie oraz informacja o wyniku naboru, zaś lista kandydatów spełniających wymogi formalne udostępniana będzie na wniosek osoby zainteresowanej (zgodnie z ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Z osobą podejmującą pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy zawierana będzie umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej będą kierowane do odbycia służby przygotowawczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 601 47 54.
 

Metryczka

Data publikacji 24.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Pakuła
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry