Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępni dla zainteresowanych podmiotów edytor aktów prawnych "EDAP"

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 75, poz. 451) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępni dla zainteresowanych podmiotów edytor aktów prawnych "EDAP".

Przedmiotowy edytor umożliwia przygotowanie aktów normatywnych oraz aktów prawnych do publikacji w formie elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu, a w szczególności:

  • tworzenie i modyfikację projektów aktów normatywnych i aktów prawnych,
  • zapewnienie zgodności struktury edytowanego dokumentu z definicjami zawartymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu,
  • wygenerowanie projektu w formacie PDF,
  • zapisanie dokumentu w formacie XML jak również zachowanie całego projektu wraz z załącznikami w skompresowanym archiwum ZIP,
  • wydrukowanie przygotowanego aktu.

W przypadku ewentualnej nowelizacji przepisów dotyczących ogłaszania aktów normatywnych oraz aktów prawnych edytor zostanie odpowiednio dostosowany do nowych wymogów.

Przedmiotowy edytor nie stanowi narzędzia, które umożliwi tworzenie elektronicznej formy dzienników urzędowych w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz.449).

W dniu 07.08.2008 r. Departament Informatyzacji MSWiA zorganizował spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej administracji rządowej w sprawie edytora aktów prawnych EDAP. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do faktu, iż schema w oparciu o którą powstał przedmiotowy program wymaga rozbudowy. W związku z powyższym ustalono, iż publikacja edytora EDAP nastąpi po wprowadzeniu zamierzonych usprawnień, jednakże przed wejściem w życie ww. rozporządzenia.
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.08.2008
Data modyfikacji 02.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Dagiel
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry