Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2007 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Informacja o szczegółowych zasadach postępowania
przy udzielaniu dotacji na realizację w 2007  r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych  oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
 
 
I.                  Informacje ogólne
 
  1. W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych  oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (Dz. Urz. MSWiA Nr 12, poz. 42) zostały określone:
1)     wzór wniosku o udzielenie dotacji;
2)     wzór umowy na realizację zadania;
3)     wzór załącznika do umowy na realizację zadania, którym jest oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy;
4)     wzór sprawozdania z realizacji zadania;
5)     sposób postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji;
6)     kryteria  obowiązujące przy ocenie wniosków;
7)     działania związane ze sprawozdawczością i kontrolą  realizacji zadania.
2.     Dotacje na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym   (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), zwanej dalej ustawą, są udzielane,  z pominięciem otwartego konkursu ofert,  przez   Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji.
3.     Dotacje celowe i podmiotowe przyznawane są na realizację następujących zadań:
1)     działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);
2)     wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3  ustawy);
3)     wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy);
4)     działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy);
5)     prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt  7  ustawy);
6)     edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy);
4.     Na realizację następujących zadań przyznawane są  wyłącznie dotacje celowe:
1)     inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt 2  ustawy);
2)     ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy);
3)     propagowanie wiedzy o mniejszościach (art. 18 ust. 2    pkt  9  ustawy);

II.               Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych
 
1.     Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.
2.     Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości. Przy ich udzielaniu będą brane pod uwagę następujące informacje:
1)     posiadanie osobowości prawnej i wpisu do rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy,
2)     ocena sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i sprawozdania z działalności za rok 2005 dokonana przez statutowe organy kontrolno-rewizyjne  organizacji*,
3)     długość okresu działalności organizacji lub instytucji kulturalnej,
4)     prowadzenie przez organizację lub instytucję kulturalną działalności, o której mowa w art. 18 ust. 2  ustawy,
5)     w przypadku organizacji, które w 2005 r. otrzymały dotację na realizację zadań na rzecz mniejszości z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – ocena dokonana przez ten organ sposobu realizacji przez organizację tych zadań,
6)     wysokość środków uzyskanych przez organizację z różnych źródeł
i  przeznaczonych przez  nią w 2005 r. na realizację  zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy*.
2.   Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:
1)     obsługę finansowo-księgową;
2)     eksploatację i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych i edukacyjnych.
 
Uwaga:dotacje podmiotowe są przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej.
 
III.            Informacje dotyczące procedury
 
1.     Do dnia 15 września 2006 r. wnioskodawcy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Warszawa, ul. Domaniewska 36/38), zwanego dalej Departamentem lub przesyłać  pocztą na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. S.Batorego 5, 02-591 Warszawa. Departament może zwrócić się do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wniosku, albo o korektę wniosku.
2.     Do dnia  15 października2006 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje wstępnego podziału dotacji na realizację zadań, o których mowa w art.  18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy. Zatwierdzenie  podziału dotacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje nie później niż  14 dni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.
3.     Do dnia 31grudnia2006 r. Departament przygotowuje  i uzgadnia z wnioskodawcami projekty umów na realizację zadań.
4.     Od początku 2007 r.Dyrektorlub Zastępca Dyrektora Departamentu zawiera z wnioskodawcami umowy w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pierwszej kolejności zawierane będą umowy, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2007 r. Umowy zawierane z jednostkami samorządu terytorialnego będą uwzględniały przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
 
IV.             Informacje dotyczące preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji
 
1.                 W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 7 i 8 ustawy,  będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym.
2.                 W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy,  będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a w przypadku inwestycji edukacyjnych także jednostki samorządu terytorialnego.
3.                 W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy,  będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych    i telewizyjnych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Uwaga: dotacje te nie mogą być przeznaczane na finansowanie programów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez publiczną radiofonię i telewizję.

Metryczka

Data publikacji 30.06.2006
Data modyfikacji 10.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry