Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego:
 
Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi.
 
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA.
Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary handlu ludźmi (cudzoziemca), korzystającej
z wizy pobytowej  w związku z czasem na zastanowienie się lub też zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z podjętą współpracą  z właściwymi władzami.   Obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, wsparcie psychologiczne,  konsultacje prawne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia.
 
 
 
I. Informacje dotyczące oferty
 
1/ Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki
w wysokości 150.000 PLN.
 
2/ Czas realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
 
 
 
II. Informacje, które powinna zawierać oferta
 
Oferent powinien przedstawić:
1/ dane realizatora zadania,
2/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4/ informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
5/ informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
III. Wymagania formalne
 
1/ Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie 30 dni od dnia,
w którym ukazało się ogłoszenie.
 
2/ Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
a/ jest organizacja pozarządową lub też inna jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz ofiar przestępstw,
b/  jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
c/ dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
d/ posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
e/ jest wiarygodny pod względem finansowym,
f/  przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 
3/ Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osoba fizyczną lub prawną).
 
IV. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert .
Podstawą wyboru ofert jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w pkt. II-III.
 
V. Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert
 
1/ W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu  Polityki Migracyjnej, pod numerami telefonów: 60 145 51, 60 145 54 lub adresem poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl
 
2/ Oferty należy składać w Departamencie Polityki Migracyjnej MSWiA,
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 04.10.2006
Data modyfikacji 10.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry