Inne działania Komitetu Audytu - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne działania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 289 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 2 pkt 7 regulaminu Komitetu Audytu, do zadań Komitetu Audytu należy, m.in. monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników zewnętrznych i wewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego.

Zgodnie ze Standardem nr 1312 – Oceny zewnętrzne Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji. Przedstawiona w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów interpretacja ww. standardu przewiduje, że Oceny zewnętrzne mogą być przeprowadzane w formie pełnej zewnętrznej oceny lub samooceny z niezależną walidacją. (…) Wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający posiadają kompetencje w dwóch obszarach: praktyce audytu wewnętrznego i procesie oceny zewnętrznej. (…)

Niezależność osoby lub zespołu oceniającego oznacza, że nie występuje rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów i osoby te nie są częścią, ani nie pozostają pod kontrolą organizacji, której audyt wewnętrzny jest oceniany. (…).

Postanowienia Standardu nr 1312 stwierdzają, że komórka audytu wewnętrznego powinna raz na pięć lat zostać poddana pełnej ocenie zewnętrznej w zakresie zgodności jej funkcjonowania z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Po przeprowadzonym przez Komitet Audytu MSWiA przeglądzie sprawozdawczości komórek audytu wewnętrznego jednostek w dziale okazało się, że w większości przypadków funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce nie zostało w okresie ostatnich pięciu lat  poddane ocenie zewnętrznej. Jednocześnie usługa rynkowa przeprowadzenia takiej oceny oznaczałaby w skali całego działu sprawy wewnętrzne wydatkowanie środków finansowych w znacznej wysokości, co z uwagi na gospodarność wydatkowania środków publicznych Komitet Audytu uznał za niewskazane.

W związku z powyższym, w celu realizacji Standardu nr 1312 oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale sprawy wewnętrzne, Komitet Audytu MSWiA zorganizował dla audytorów wewnętrznych jednostek w dziale dwie konferencje szkoleniowe w latach 2016 – 2017. Zasadniczym elementem drugiej konferencji (wrzesień 2017 r.) było szkolenie z zakresu oceny jakości audytu wewnętrznego (Quality Assessment), które przeprowadzone zostało przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W szkoleniu uczestniczyli audytorzy wewnętrzni z 12 jednostek w dziale sprawy wewnętrzne. Uczestnicy szkolenia po zrealizowaniu przewidzianych programem szkolenia warsztatów, uzyskali certyfikat jego ukończenia, co pozwoliło na zorganizowanie procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego. W niezależnej walidacji, która miała miejsce w roku 2018 wzięły udział komórki audytu wewnętrznego z sześciu jednostek w dziale sprawy wewnętrzne oraz – jako niezależni walidatorzy – audytorzy wewnętrzni z dwóch innych jednostek w dziale.  

Koordynację całego procesu niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego powierzono Zespołowi Audytu Wewnętrznego DKiN MSWiA, który opracował Raport z niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego zaakceptowany następnie przez Komitetu Audytu.

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym raportem.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry