Informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W III kwartale 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 12 (dwanaście) decyzji umarzających należność, na łączną kwotę 566.236,30 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 30/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych  (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry